slogan
icon

THÔNG BÁO V/ V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Lâm Sản và XNK Tổng hợp Bình Dương (GENIMEX) xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại  hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau :

1.    Thời gian : 8 h 00 , ngày Thứ  Hai 28-04-2014
2.    Địa điểm : Tại Hội trường Công ty cổ phần Lâm sản và XNK Tổng Hợp Bình Dương
      Địa chỉ : 612 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
3.    Nội dung đại hội :
-    Báo cáo họat động của Hội đồng quản trị năm 2013
-    Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh  năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014
-    Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013; Kết quả kiểm toán BCTC năm 2013 
-    Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
-    Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát
-    Chọn Công ty  kiểm toán BCTC năm 2014
-    Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động  của Công ty lần thứ 3
4.    Đối tượng tham dự: Tất cả các Cổ đông đang sở hữu họăc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty. Nếu Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt tham dự . Tài  liệu tham dự và mẫu Giấy ủy  quyền gửi đính kèm thông báo mời họp  hoặc tải  tại website :www.genimex.com.vn

-    Thời gian chốt danh sch cổ đông : đến 17h00 ngy 25/04/2014 

           Đề nghị quý cổ đông nhận tài liệu , đăng ký xác nhận việc tham dự và gửi về công ty theo địa chỉ trên để Công ty chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ các cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều Lệ Công ty.

          Mọi chi tiết có liên quan đến Đại Hội đồng cổ đông thường niên Năm 2014 của Công ty, xin vui lòng liên hệ Phòng TCHC Tel: 3822612 hoặc bà Hạ Huyền - 0913144717
Thông báo này thay Thư Mời họp                                                       
                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                  CHỦ TỊCH
                                                                                                    


                                                                                            NGUYỄN LỆ HẰNG
   

Bài viết khác
icon Tin tức - Sự kiện
Giới thiệu Nhà ở xã hội - Chung cư Phú Mỹ tại Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ (Tp. Thủ Dầu Một)
Giới thiệu dự án Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ ngày 23/7/2019
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ  CỤM CÔNG NGHIỆP UYÊN HƯNG
KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ MỸ
Cho Thuê Bãi Đậu Xe
CÔNG TY GENIMEX