slogan
icon

Mẫu giấy ủy quyền

CTY CP LÂM SẢN & XNK TỔNG HỢP BD
GENIMEX CORP.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC.
----------------------- ---oOo---
GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp

- Căn cứ Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Lâm Sản & Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Bình Dương (GENIMEX) được thông qua ngày 29/04/2011

Tên Cổ Đông ủy quyền : ……………………………………………………

Mã số cổ đông : ……………………………………………………………

Số cổ phần sở hữu : ………………………………………………………

Với số cổ phần sở hữu nêu trên. Để thực hiện các quyền cổ đông tại Đại hội Nay ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 :

Tên người được ủy quyền : ……………………………………………………

CMND số (Nếu không là Cổ đông) : …………………… cấp ngày : ………

Mã số cổ đông (Nếu là Cổ đông) : ……………………………………………


Chữ ký người được ủy quyền
Ngày   tháng 04 năm 2012
Chữ ký người ủy quyền

(Nếu Người ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật và đóng dấu)

Bài viết khác
icon Tin tức - Sự kiện
Giới thiệu Nhà ở xã hội - Chung cư Phú Mỹ tại Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ (Tp. Thủ Dầu Một)
Giới thiệu dự án Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ ngày 23/7/2019
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ  CỤM CÔNG NGHIỆP UYÊN HƯNG
KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ MỸ
Cho Thuê Bãi Đậu Xe
CÔNG TY GENIMEX