slogan
icon

Kế hoạch tài chính năm 2012

CTY CP LAÂM SAÛN & XNK TOÅNG HÔÏP BD COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
            GENIMEX CORP.                                                ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC
                                                                                           ------oOo--------
     

KEÁ HOAÏCH TAØI CHÍNH NAÊM 2012

     
1. DOANH THU DÖÏ KIEÁN NAÊM 2012  
     
    ÑVT:trieäu ñoàng
STT NGAØNH KINH DOANH DOANH THU
1 Thi coâng xaây döïng, caàu ñöôøng 105,000
2 Thu phí caàu ñöôøng 20,000
3 Tö vaán thieát keá xaây döïng+giao thoâng+thí nghieäm 15,000
4 Kinh doanh phaùt trieån nhaø, ñaát+haï taàng cuïm coâng nghieäp 20,000
5 Gia coâng haøng xuaát khaåu 25,000
6 SXKD cheá bieán laâm saûn 3,000
7 Khai thaùc seùt gaïch 6,000
8 Doanh thu khaùc 6,000
  COÄNG 200,000
     
2. CHI PHÍ THÖÏC HIEÄN NAÊM 2012  
    ÑVT:trieäu ñoàng
STT NGAØNH KINH DOANH CHI PHÍ 
1 Thi coâng xaây döïng, caàu ñöôøng 103,425
2 Thu phí caàu ñöôøng 13,000
3 Tö vaán thieát keá xaây döïng+giao thoâng+thí nghieäm 13,500
4 Kinh doanh phaùt trieån nhaø, ñaát+haï taàng cuïm coâng nghieäp 19,600
5 Gia coâng haøng xuaát khaåu 23,750
6 SXKD cheá bieán laâm saûn 2,850
7 Khai thaùc seùt gaïch 5,400
8 Lónh vöïc khaùc 5,700
  COÄNG 187,225
     
3. LÔÏI NHUAÄN DÖÏ KIEÁN  
    ÑVT:trieäu ñoàng
STT NGAØNH KINH DOANH CHI PHÍ 
1 Thi coâng xaây döïng, caàu ñöôøng 1,575
2 Thu phí caàu ñöôøng 7,000
3 Tö vaán thieát keá xaây döïng+giao thoâng+thí nghieäm 1,500
4 Kinh doanh phaùt trieån nhaø, ñaát+haï taàng cuïm coâng nghieäp 400
5 Gia coâng haøng xuaát khaåu 1,250
6 SXKD cheá bieán laâm saûn 150
7 Khai thaùc seùt gaïch 600
8 Lónh vöïc khaùc 300
  COÄNG 12,775
     
4. CAÙC CHÆ TIEÂU TAØI CHÍNH  
     
STT CHÆ TIEÂU GIAÙ TRÒ
1 Voán ñieàu leä (trieäu ñoàng) 30,000
2 Toång doanh thu (trieäu ñoàng) 200,000
3 Lôïi nhuaän (trieäu ñoàng) 12,775
4 Tyû leä lôïi nhuaän/doanh thu (%) 6%
5 Tyû leä lôïi nhuaän/voán ñieàu leä (%) 43%
6 Cổ tức (%) 15%
Bài viết khác
icon Tin tức - Sự kiện
Giới thiệu Nhà ở xã hội - Chung cư Phú Mỹ tại Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ (Tp. Thủ Dầu Một)
Giới thiệu dự án Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ ngày 23/7/2019
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ  CỤM CÔNG NGHIỆP UYÊN HƯNG
KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ MỸ
Cho Thuê Bãi Đậu Xe
CÔNG TY GENIMEX