slogan
icon

DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật doanh nghiệp năm 2005 ban hành ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm  Sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương.
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2013.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).
Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của mình trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Lâm sản & Xuất Nhập khẩu Tổng hợp Bình Dương theo những nội dung sau:
I/.Tình hình hoạt động chung của Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 bầu :
           1- Ông Trần văn Trọng        Trưởng ban
    2- Ông Nguyễn Minh Trí    Thành viên – Trực tiếp công tác tại bộ phận sản xuất kinh doanh của Công ty
    3- Bà Trần thị Thu Thủy    Thành viên – Trực tiếp công tác tại bộ phận tài chính kế toán của Công ty
 Sau đại hội Ban kiểm soát đã tiến hành phân công và đề ra phương án hoạt động, của Ban kiểm soát. Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ  của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty . Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013, cụ thể:
- Kiểm soát thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2013 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm của Công ty, đồng thời xem xét các ý kiến của kiểm toán viên độc lập.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Trưởng Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2013, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2014.
Thông qua các hoạt động Kiểm soát như trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung chi tiết như sau:
II./ Đánh giá kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
 1/. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức họp để kịp thời để chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua năm 2013.
- Ban điều hành đã thực hiện khá tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong đầu tư, trong hoạt động kinh doanh. Từ đó, điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp với điều kiện khó khăn của nền kinh tế năm 2013 góp phần đem lại hiệu quả nhất định.
- Ban Điều hành có nhiều biện pháp để nâng cao năng lực hoạt động của các Phòng, Ban Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Công ty.
- Ngoài ra, Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn đựơc quan tâm, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập người lao động.
2/. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty năm 2013.
Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:
a/. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:
Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng thị trường tài chính, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc, nhiều khó khăn thách thức nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của các Doanh nghiệp.
Từ đó, đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty trong năm 2013. Tuy nhiên, Công ty đã tận dụng được những điều kiện thuận lợi riêng của mình nên đã phấn đấu tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được một số chỉ tiêu tương đối khả quan. Cụ thể như sau :
Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:   
    Đơn vị tính: Triệu đồng
 
Chỉ tiêu    Kế hoạch
2013    Thực hiện
2013    % so với
Kế hoạch      
Tổng doanh thu     220.000    275.413    125,19%      
Lợi nhuận trước  thuế    14.080    13.372    94,97%      
Vốn điều lệ     90.000    90.000    100%      
Cổ tức/ VĐL bình quân    8%    dự kiến 8%         
b/. Kết quả sản xuất kinh doanh 2013:
 
STT                        Chỉ tiêu           Năm 2012            Năm 2013      
I    Tổng doanh thu         212.489.956.948            275.413.956.945      
1    Doanh thu bán hàng và cung cấp DV          210.207.709.752             270.951.396.209      
2    Doanh thu hoạt động tài chính              1.779.547.981                 1.799.099.009      
3    Thu nhập khác                 502.699.215                 2.663.461.727      
II    Tổng chi phí         199.672.399.851            262.041.619.046      
1    Giá vốn hàng bán          180.102.141.471             237.346.733.554      
2    Chi phí tài chính              8.640.480.997                 9.625.461.720      
3    Chi phí bán hàng                 112.314.105                    252.681.842      
4    Chi phí quản lý doanh nghiệp            10.808.547.278               13.059.813.919      
5    Chi phí khác                     8.916.000                 1.756.928.011      
III    Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế           12.817.557.097              13.372.337.899      
IV    Chi phí thuế TNDN hiện hành             1.607.012.996                1.984.120.531      
V    Lợi nhuận sau thuế TNDN           11.210.544.101              11.388.317.368      
VI    Lãi cơ bản trên cổ phiếu    3.737    1.265     

Qua phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty năm 2013, Ban Kiểm soát đánh giá Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Tuy nhiên, Trong điều kiện kinh tế xã hội năm 2013 với đầy khó khăn và thử thách để đạt được kết quả như trên nhờ sự lãnh đạo, điều hành linh hoạt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể Cán bộ - Công nhân viên Công ty quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây là kết quả rất đáng trân trọng trong điều kiện hiện nay.
3/. Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2013. Công ty đã thực hiện với các kết quả sau:
- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 là Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.
- Công ty đã tiến hành chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013 cho các cổ đông là 6%.
- Năm 2013 đã thực hiện phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 30.000.000.000 đ lên 90.000.000.000 đ. Trong đó: phát hành cổ phiếu thưởng 30.000.000.000 đ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối và 30.000.000.000 đ từ chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.
4/. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông.
- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập của mình. Trong năm qua, các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị đều có Trưởng Ban Kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Đối với Cổ đông: Trong năm qua và đến thời điểm báo cáo, Ban Kiểm soát  không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào của Cổ đông.
5/. Giám sát việc thực hiệc các dự án đầu tư:
      a- Việc thi công 2 Dự án Cụm CN - DV Uyên Hưng và Khu TM - DV & Dân Cư Uyên Hưng đảm bảo đúng tiến độ, số liệu báo cáo phù hợp với số liệu thẩm định. Căn cứ vào Biên bản làm việc của Ban Kiểm soát và BQL Dự án Cụm CN - DV Uyên Hưng, kết quả cụ thể như sau:
    s  Dự án Cụm CN - DV Uyên Hưng:
        * Thi công hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ.Các tuyến đường 1,2A,4,5,7,9 đã được trồng cây xanh và đang được chăm sóc phát triển rất tốt, riêng tuyến 1 và 8 đã trồng cây xanh trong dãy phân cách và sẽ tiếp tục hoàn thiện trong năm 2014.
        * Nhà máy xử lý nước thải đang trong quá trình chờ vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ.
        Việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đúng tiến độ đã tạo điều kiện tốt cho hoạt động thu hút đầu tư vào Cụm Công nghiệp
    s  Dự án Khu TM - DV & Dân Cư Uyên Hưng:
        * Tính đến tháng 03/2014, đã thực hiện xong công tác đền bù 100% diện tích được duyệt 22,55 ha, tổng số hộ nhận tiền đền bù là 29/29
        * Công ty đã tiến hành giao đất tái định cư cho dân.
        * Đang thi công lắp đặt đường dây điện thắp sáng.
    b- Việc khai thác và kinh doanh đất sét ở mỏ sét Tân Hiệp được tổ chức quản lý tốt. Đến nay, do sản lượng mỏ sét gạch đã gần cạn, thời hạn giấy phép sắp hết . Vì vậy cần phải đẩy nhanh các thủ tục về việc xin phép mở rộng mỏ.
    c- Hoạt động chăm sóc và khai thác cao su của Vườn cao su Tân Uyên được thực hiện tốt. Dự kiến năm 2014 sẽ mở miệng cạo mới khoảng 53 hecta, nâng diện tích khai thác mủ cao su lên 78 hecta trên tổng diện tích 97,35 hecta.
6/. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013:
- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương qui định và những điều khoản ghi trong Luật Doanh nghiệp. Mỗi thành viên trong Ban Kiểm soát đều nỗ lực nghiên cứu và đi sâu sát vào hoạt động kinh doanh của Công ty để có những ý kiến đóng góp kịp thời trong công tác điều hành với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.
- Kết quả hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ có sự giúp đỡ tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban cũng như toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Lâm Sản & XNK Tổng Hợp Bình Dương.
III- Phương hướng công tác năm 2014 :
       
        Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát sẽ căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình được quy định trong Điều lệ của Công ty. Cụ thể :
        - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
        - Giải quyết những thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của các cổ đông (nếu có).
        - Giám sát các công tác khác theo quy định của Điều lệ.
IV- Kiến nghị :
       
        Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 mà Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết thông qua. Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty tích cực phát huy những ưu thế sẵn có, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ và khai thác tốt đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công nhân có tay nghề cao để phục vụ cho công tác quản lý và sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
- Sớm hoàn thiện công tác giải toả, đền bù phần còn lại (khoảng 31 hecta) của Dự án Cụm CN - DV Uyên Hưng theo diện tích được phê duyệt. Tiếp tục công tác quảng bá, tiếp thị để thu hút các nhà đầu tư Cụm CN - DV Uyên Hưng và Khu TM - DV & Dân Cư Uyên Hưng.
- Hoàn tất thủ tục xin cấp phép mở rộng thêm 5 hecta đất sét.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 xem xét. Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng kính chào.

Bài viết khác
icon Tin tức - Sự kiện
Giới thiệu Nhà ở xã hội - Chung cư Phú Mỹ tại Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ (Tp. Thủ Dầu Một)
Giới thiệu dự án Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ ngày 23/7/2019
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ  CỤM CÔNG NGHIỆP UYÊN HƯNG
KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ MỸ
Cho Thuê Bãi Đậu Xe
CÔNG TY GENIMEX